SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA INTERNETU

Veljajo za:

internetna družbena omrežja FACEBOOK in INSTAGRAM – »Monsun« (v nadaljevanju profil) in spletno mesto »monsun-trgovina.si« (v nadaljevnaju spletna stran)

SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Organizator nagradne igre/ankete je MONSUN, d. o. o., Kolodvorska cesta 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre/ankete sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro/anketo na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre/ankete.

(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

POGOJI SODELOVANJA

(1) V nagradni igri/anketi lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri/anketi predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri/anketi lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre/ankete ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra/anketa poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri/anketi sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra/anketa oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre/ankete ne predvideva drugače.

(3) Sodelovanje v nagradni igri/anketi ni pogojeno z nakupom in ga MONSUN, d. o. o. ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre/ankete sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri/anketi.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri/anketi ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci MONSUN, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri/anketi pristopi le enkrat.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre/ankete je na voljo na spletni strani ali Facebook profilu ob objavi posamezne nagradne igre/ankete.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre/ankete je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra/anketa tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri/anketi in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 2. odstavka razdelka PREVZEM NAGRAD Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri/anketi zavrne ali ga iz nje izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre/ankete pogojujejo sodelovanje v nagradni igri/anketi, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre/ankete brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre/ankete lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra/anketa tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 3 delovnih dneh od zaključka nagradne igre elektronsko oz. fizično na sedežu organizatorja (Kolodvorska cesta 3, Kranj).

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre/ankete na Spletni strani.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri/anketi udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra/anketa poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra/anketa tudi poteka.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

(4) Rezultati nagradne igre/ankete so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook profila.

(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, davčno številko in podatke transakcijskega računa (št. TRR, naslov in naziv banke, pri kateri ima nagrajenec odprt transakcijski račun). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

(3) Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (2) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na stroške nagrajenca pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Kolodvorski c 3, 4000 Kranj.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

DAVEK IN AKONTACIJA DOHODNINE

(1) nagrajenec mora pred izplačilom/podelitvijo nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, davčno številko, številko TRR in naslov

(2)Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

(3) Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

ODGOVORNOST IN REKLAMACIJE

(1) Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra/anketa korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro/anketo. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

(2) Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(1) Organizator MONSUN, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre/ankete in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre/ankete, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre/ankete osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre/ankete in nadaljnjega elektronskega obveščanja o novostih, akcijah in drugih e-novicah podjetja Monsun, d.o.o., razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri/anketi strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(5) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri/anketi strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre/ankete.

(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre/ankete.

(7) Udeleženec nagradne igre/ankete organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre/ankete v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri/anketi, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.

(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za administracijsko obdelovanje postopka in dostavo nagrade.

(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro/anketo prek elektronske pošte ali telefonske številke, ki jo nagrajenec posreduje pred prevzemom nagrade, do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

(1) Udeleženci nagradne igre/ankete hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre/ankete. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre/ankete, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre/ankete bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: info@monsun.si

(5) Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre/ankete, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov info@monsun.si.

 

Za dodatne informacije o nagradni igri/anketi lahko pišete na elektronski naslov: info@monsun.si

Kranj, 22.05.2020

MONSUN, d.o.o.

Main Menu